Het Heilg Avondmaal / Perjamuan Asa jang Kudus

Het Heilge Avondmaal

Slechts tweemaal per jaar vindt er avondmaal plaats. Dat is, voor de 1e paasdag en in de eerste week van oktober; het oecumenische avondmaal.

Het Heilig Avondmaal is het moment waar belijdende leden samen brood eten en wijn drinken om te gedenken de verlossende daden van Christus. Wie belijdenis doet of heeft gedaan, treedt toe tot de Avondmaalsviering.

Waarom moet je eerst belijdenis hebben gedaan/ lidmaat worden van de kerk?

Het avondmaal is voor wie gelooft en dat ten overstaan van God en zijn gemeente openlijk heeft beleden.

Uit de geloofsbelijdenis moet blijken dat de lidmaat zich volledig van bewust is dat Jezus Christus voor zijn/ haar zonden gestorven is en dat uit genade van God zij aan het avondmaal deel mag nemen.

Geloofsbelijdenis is meer dan alleen lid worden van de kerk; het is het “belijden van je geloof”.

 Het deelnemen aan het avondmaal is een daad van geloof. Het is een gedachtenis aan het lijden en sterven van Christus. Er is een offer gebracht waardoor wij blij mogen zijn. Ons blijdschap zal tot uiting moeten komen in een diep besef en dankbaarheid.

 God nodigt ons uit om deel te nemen aan het avondmaal; God zegt hiermee tegen ons:”Jij hoort bij mij.”

Door aan het avondmaal deel te nemen geef je antwoordt op de uitnodiging en zeg jij: “Ja Heer, ik ben van U.”

 Wij vieren bij het Heilig Avondmaal de gemeenschap met de Heer en de gemeenschap met elkaar. Daarnaast kijken we uit naar de wederkomst van Jezus de Christus.

2 maal in het jaar wordt het Heilig Avondmaal binnen de Moluks Evangelische kerk gevierd.

2 maal in het jaar vindt er een dienst plaats waarin de belijdenis wordt afgelegd.

Dit vindt doorgaans een week voor de viering van het Heilig Avondmaal plaats.

 Het Avondmaal is door Jezus ingesteld.

Op de donderdagavond voor de Vrijdag van de kruisiging was Jezus met zijn discipelen bijeen om het Pascha te vieren.

 Bij die gelegenheid heeft Hij het avondmaal ingesteld (Lukas 22:15).

 In I Kor.11:23-26 Sprak Jezus de volgende woorden:

 In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, 24brak het brood en zei:Dit is mijn lichaam voor jullie.Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 25 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ 26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

avondmaal